SECRETAR-REFERENT

SECRETAR-REFERENT


Adnotarea cursului

În prezent profesia de secretar prezintă mare interes pe piaţa mincii. Activitatea de secretariat se exercită în toate sistemele economico-sociale, inclusiv în firme, indiferent domeniul acestora de activitate. Componenta structurala cu rol complementar pe lângă un post de conducere, secretariatul efectuiază lucrări de natură administrativă, de rutină, pentru degrevarea titularului funcţiei în cauză. În echipa manager-secretară, o sarcină unică este finalizată prin contribuţia celor două persoane. Astfel, managerul concepe un document, sau aplică o rezoluţie pe o cerere. Secretariatul va prelua, în continuare, toate operaţiunile ce ţin de redactarea, stilizarea, distribuirea sau memorarea informaţiilor prelucrate.

Complexitatea procesului de muncă  variază în funcţie de dimensiunea şi complexitatea structurii organizatorice, de stilul de management, de dotarea tehnică şi nivelul de pregătire al secretariatului.

"RomExpress" este unul dintre cenrele fruntaşe din republică ce priveşte pregătirea secretarilor-referenţi.

În cadrul cursului de Secretar – Operator audienţii obţin abilităţi şi deprinderi practice, necesare pentru activitatea  în funcţia dată.

Absolventul va opera cu toate tipurile de documente, întocmirea şi păstrarea lor,  comunicări şi contacte cu parteneri de afaceri, va înţelege şi va cunoaşte particularităţile relaţiilor între membrii colectivului şi conducătorul firmei, vor opera calculatorul şi tehnica de birou, se va orienta în problemele ce ţin de dreptul mincii şi evidenţa cadrelor.

Scopul cursului

Formarea deprinderilor şi abilităţilor practice, necesare activităţii în funcţia de secretar-referent.

După finisarea cursului veţi căpăta o şansă reală de a-şi schimba  stilul de viaţa.

Programul de studiu

Lucrul de biroustudierea bazelor lucrului de birou şi lucrului cu documentele conform cerinţelor Standardelor de Stat ale Republicii Moldova şi standardelor internaţionale.

Typing – însuşirea metodei oarbe de culegere a textelor  cu zece degete la calculator, formarea deprinderilor de a lucra  cu textele.

PC – familiarizarea cu calculatorului personal, studierea programelor: Windows, MS Word, MS Excel, Internet.

Bazele dreptului munciifaceţi cunoştinţă cu bazele dreptului muncii şi formaţi deprinderi de a întocmi juridic corect carnetele de muncă şi documentaţia privind cadrele.

Securitatea informaţiei – cursul conţine recomandări practice privind securitatea informaţiei şi personalului, aspecte ale pregătirii juridice.

Limba străină (un  nivel, durata 3 luni)

Psihologia studierea bazelor comunicaţiilor de afaceri şi normelor etice.

Numărul de ore

Durata:

2-3 luni.

Numărul de ore pe săptămână:

 3 ore academice.

Cerinţele:

Studii medii

top